Vipan הורדות שירים | שירים להורדה

  Vipan אתר הורדות שירים, נגן ולהאזין שירים להורדה, מוזיקה לאינטרנט הורדה ושירים הפופולריים ביותר, מורידה משירים היא מאוד קלה ופשוטה, במקום אחד להורדה שירים את כל המוזיקה וכל הקטלוגים אלבומים
  שירים להורדה

  1. הורדת שירים

  כל הנתונים נלקחים ממקורות פתוחים, כולל youtube האתר על ידי כניסה לאתר אינטרנט זה, הורדת שירים, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים ולהגבלות של אתר הורדה ושירים אינטרנט זה, לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים, ואתה מסכים כי אתה אחראי לציית לכל החוקים המקומיים הרלוונטיים. אם אינך מסכים לתנאים אלה, שירים להורדה, נאסר עליך להשתמש באתר זה או לגשת אליו. החומרים הכלולים באתר זה מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים והסימנים המסחריים הרלוונטיים.  2. שירים להורדה

  הרשאה ניתנת להורדה זמנית של עותק אחד של החומרים (מידע או תוכנה) באתר הורדת שירים אינטרנט לצפייה חולפת אישית ולא מסחרית בלבד. זהו מתן רישיון, לא העברת בעלות, ועל פי רישיון זה לא תוכל: לשנות או הורדה ושירים להעתיק את החומרים להשתמש בחומרים לכל הורדת שירים מטרה מסחרית, או לכל תצוגה פומבית (מסחרית או לא מסחרית); ניסיון להדר או להנדס והורדה שירים לאחור כל שירים להורדה תוכנה הכלולה באתר האינטרנט; להסיר כל זכויות יוצרים או הורדת שירים רישומים קנייניים אחרים מהחומרים; אוֹ להעביר את החומרים לאדם אחר או "מראה" את והורדה שירים החומרים על כל שרת אחר. רישיון זה יסתיים באופן הורדת שירים אוטומטי אם תפר כל אחת מהגבלות אלה וייתכן שתסתיים בכל עת. עם סיום הצפייה בחומרים אלה או עם סיום רישיון זה, עליך להרוס את כל החומרים שהורדת ברשותך בין אם בפורמט שירים להורדה אלקטרוני או מודפס.  3. להאזין למוסיקה

  החומרים באתר האינטרנט מסופקים "כמות שהם". אינה נושאת באחריות, הורדת שירים במפורש או במרומז, ומתנערת ומתנערת מכל אחריות אחרת, לרבות אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאים של סחירות, שירים להורדה התאמה למטרה מסוימת או אי הפרה של קניין רוחני או הפרת זכויות אחרת. יתר על כן, אינה מתחייבת או מציגה מצג כלשהו לגבי הדיוק, התוצאות האפשריות או האמינות של השימוש שירים להורדה בחומרים באתר האינטרנט שלה או בכל דרך אחרת הקשורה לחומרים אלה או לכל האתרים המקושרים לאתר זה. איננו מפעילים או מקדמים באופן אחר הפרה של זכויות יוצרים. כל הסרטונים ב- Youtube הם זכויות יוצרים של בעליהם בהתאמה וכל הפרה של זכויות יוצרים הנובעת מהעברתם לפייסבוק תהיה באחריות השירים להורדה משתמש המבצע פעולה זו. כמו כן, איננו שומרים סרטונים בשרתים שלנו, הם הורדת שירים מאוחסנים בקובץ שמור ולאחר מכן הושחתו לאחר השלמת ההעלאה.  4. שירים לאייפון

  בשום מקרה או על ספקיה לא יהיו אחראים לנזקים כלשהם (לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן נתונים או רווחים, או עקב הפרעה עסקית), הנובעים מהשימוש או מהחוסר היכולת להשתמש בחומרים באתר שירים להורדה האינטרנט, גם אם או שנציג מורשה קיבל הודעה בעל פה או בכתב על האפשרות לנזק כאמור. מאחר שחלק מסמכויות השיפוט אינן מתירות מגבלות על אחריות משתמעת, או מגבלות אחריות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן הורדת שירים שהגבלות אלה לא יחולו עליך.  5. שירים לטלפון

  החומרים המופיעים באתר עלולים לכלול שגיאות טכניות, הורדת שירים טיפוגרפיות או צילומיות. אינה מתחייבת כי כל החומרים באתר האינטרנט שלהם מדויקים, מלאים או שוטפים. רשאי לבצע שינויים בחומרים הכלולים באתר האינטרנט שלו בכל עת ללא שירים להורדה הודעה מוקדמת. אינה מתחייבת לעדכן את החומרים.  6. שירים לטאבלט

  לא בדקה את כל האתרים המקושרים לאתר שירים להורדה האינטרנט שלה ואינה אחראית לתכנים של אתר מקושר כזה. הכללת כל קישור אינה מעידה על תמיכה באתר. השימוש בכל אתר מקושר כזה הוא על אחריות המשתמש עצמו.  7. נגן ולהאזין למוזיקה

  רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר האינטרנט שלו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. הורדת שירים בשימוש באתר זה אתה מסכים להיות מחויב לגרסה הנוכחית של התנאים וההגבלות הנוכחיים.  8. שירים לאפליקציה

  כל תביעה הנוגעת לאתר אינטרנט תהיה כפופה שירים להורדה לחוקי ללא הורדת שירים התייחסות להוראות סותרות הדין. תנאים כלליים החלים על השימוש באתר שירים להורדה אינטרנט.

  Back to Main